Lov for Røyken Idettsråd

Vedtatt 12. mars 2001

Godkjent av Idrettskretsstyret 3. april 2001

§ 1. Formål

Idrettsrådet i Røyken kommune er et fellesorgan for all idrett i kommunen som er organisert i Norges Idrettsforbund gjennom
idrettskretsen.   Formålet er å arbeide for best mulig forhold for idretten, herunder samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de
kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

§ 2. Organisasjon

Medlemmer i idrettsrådet i Røyken kommune er alle idrettslag i kommunen som er medlem av Norges Idrettsforbund.  Alle lag i
idrettsrådet plikter å overholde NIFs og idrettsrådets lover og bestemmelser.

Gjennom idrettskretsen er idrettsrådet organisasjonsledd innen Norges Idrettsforbund, og underlagt dets lov og bestemmelser.

Som medlemmer skal idrettslagene sende henvendelser til kommunen gjennom idrettsrådet.

Bedriftsidretten er tilknyttet idrettsrådet gjennom representasjonsretten i.h.t. §9.

Reglene i NIFs lov kapittel 1,2,5,11,12 og 13 gjelder for idrettsrådet uavhengig av hva som måtte stå i idrettsrådets egen lov.

§ 3. Arbeidsoppgaver

Idrettsrådet skal:

  • være samarbeidsutvalg for idrettslagene og ta opp saker av felles interesse
  • kartlegge og planlegge idrettens behov i kommunen
  • samordne og prioritere idrettslagenes planer på kort og lang sikt – særlig de økonomiske – for utbygging, drift og administrasjon
  • behandle, prioritere og samordne idrettslagenes henvendelser til kommune og oversende fellessøknader til denne i samsvar med gjeldende tidsfrister
  • sette opp arbeidsplan i samsvar med de kommunale søknadsprosedyrer og tidsfrister
  • informere kommunens ledelse og innbyggere om idrettslagenes virksomhet
  • avholde fellesmøter med idrettslagene etter behov
  • eventuelt være representert på idrettskretsens ting og ledermøter, jfr, NIFs lov §§5-5 og 5-10
  • sende årsrapport til kommunen, idrettslagene og idrettskretsen.
  • sørge for å følge opp statutter for utdeling av Hedersmerket.

§ 4. Kontingent

Er kontingent innført, fastsettes denne av årsmøtet.

§ 5. Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelse av vervet.   Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring etter forrige punktum skal fremgå av idrettsrådets budsjett og regnskap.

§ 6. Inhabilitet

For idrettsrådets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§ 7. Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

§ 8. Årsmøtet

Idrettsrådets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i mars.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til lagene og idrettskretsen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet,   Fullstendig saksliste med forslag må
være utsendt senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter.   Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje
ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte sakslisten.  Andre saker kan behandles
og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det.   Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av
saksliste.

§ 9. Representasjon på årsmøtet

På årsmøtet møter med stemmerett:

a) Idrettsrådets styre.

b) 2 representanter for hvert idrettslag.

c) Representanter for bedriftsidretten etter følgende skala:

Inntil 5 lag i kommunen, 2 representanter, deretter en representant for hvert påbegynte 5. lag, maksimum 12 representanter.

Representantene må være valgt på årsmøtet eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet, og meldt idrettsrådet senest en uke
før årsmøtet.

§ 10. Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.  Dirigenten behøver ikke være valgt representant.

§ 11. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne sakslisten

2. Velge dirigent(er) og sekretær(er)

3. Godkjenne de fremmøtte representanter

4. Behandle årsmeldingen.

5. Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for utbygging.

7. Behandle innkomne forslag.

8. Vedta budsjett

9. Velge:

a) Leder og nestleder

b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Et av styremedlemmene og et av varamedlemmene velges etter innstilling fra bedriftsidrettslagene i kommunen.

c) 2 revisorer

d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettsrådet er tilsluttet.

e) Valgkomite bestående av leder og 2 medlemmer med 1 varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet først og deretter velges varamedlemmene samlet.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to
representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer. Valg skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

Tillitsvalgt kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsledd, med mindre idrettstyret gir dispensasjon.   Ingen
kan samtidig være leder i underordnet og overordnet organisasjonsledd, bortsett fra at en leder i et lag kan være leder i idrettskrets,
særforbund, særkrets eller idrettsråd.

§ 12. Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.
Stemmesedler som er blanke, eller inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de
to kandidater som har oppnådd flest stemmer.  Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer.   Dette
gjelder ikke ved valg av varamedlemmer.   Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt
som har fått mer enn halvparten av stemmene.   Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer.  Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 13. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når idrettsstyret eller 2/3 av idrettsrådets lag sender inn skriftlig krav om det.   Overordnet ledd kan også innkalle til ekstraordinært årsmøte, jfr. NIFs lov §2-12.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 2 ukers varsel.   Årsmøtet kan bare behandle de saker som kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter og som er blitt kunngjort i innkallelsen.

§ 14. Styret

Idrettsrådet ledes og forpliktes av styret som er idrettsrådets høyeste myndighet mellom årsmøtene,

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Forestå idrettsrådets administrasjon, og representere dette utad.

3. Etter beste evne løse og gjennomføre de oppgaver som er nevnt i § 3.

4. Etter behov innkalle til fellesmøter med lagene hvor lagene møter med samme representasjonsrett som på årsmøtet.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15. Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3
flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 16.  Oppløsning

Idrettsråd kan bare oppløses av idrettskretsen.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av idrettsrådet tilfaller idrettsrådets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret. Ved oppløsning sendes idrettsrådets arkiv til idrettskretsen.