Velkommen til Røyken Idrettsråd!

Røyken Idrettsråd er et fellesorgan for alle lag tilsluttet Norges Idrettsforbund i Røyken. RIR skal arbeide for å skape best mulig vilkår for lagene, blant annet ved å:

  • Spille en proaktiv rolle i utformingen av idrettspolitikken i Røyken.
  • Være et bindeledd mellom den frivillige idretten og kommunen.
  • Bistå lagene med kompetanse og praktisk hjelp til administrativ drift.
  • Bygge nettverk i den organiserte idretten

RIR legger til grunn de nasjonale mål for idrettsråd, vedtatt på idrettsrådenes landskonferanse i Bergen 2000:

  • Gratis bruk av idrettsanlegg for alle under 26 år, uansett eierforhold til anleggene.
  • Tilrettelegging for økt aktivitet blant ungdom i aldersgruppen 13 til og med 19 år.